Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 oktober 2017

Zorgen over financiële consequenties grote projecten

Wij maken ons zorgen over de financiële consequenties van de grote projecten die de gemeente nu uitvoert. We hebben de totale kosten op een rij gezet. Die zijn hoger dan het eigen vermogen van de gemeente. Investeringen nu drukken zeker dertig, maar wellicht zestig jaar op de begroting van onze gemeente.

Totale investeringskosten grote projecten totaal €
Tunnel Vennewatersweg
Bijdrage Grex*) 1.018.061
Bijdrage Algemene Dienst 2.311.188
Benodigd extra krediet 2.644.898 5.974.147
Afkoop beheer en onderhoud **) 206.867
Handhaving tijdens bouw **) 50.000 256.867
6.231.014
Zandzoom 3 à 4 miljoen 3.500.000
Aansluiting A9
Initiële investering 8.500.000 8.500.000
Aansluiting Kapellaan 850.000
Tunnel bij golfterrein 343.875
Nieuwe kostenraming deel Heiloo 618.750
Indexering 500.000
Niet verrekenbare BTW 600.000 2.912.625
11.412.625
Aanpassing Vennewatersweg Schatting 4,5 mln 4.500.000
TOTAAL 25.643.639

Reserves per 31-12-2016

Algemene reserve € 9.607.000
Bestemmingsreserve € 6.613.000
Resultaat 2015 € 7.521.000 Eigen vermogen € 23.291.000

*) komt nu ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen
**) ten laste van en onderdeel van de planontwikkeling