Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 november 2019

Sociaal en interactief voor alle Heilooërs

De gemeenteraad besprak op maandag 4 november de gemeentebegroting voor 2020.

 

 

 

Een paar van onze punten:

  •  D66 Heiloo wil dat de gemeenteraad betrokken wordt bij de oplossingen en alternatieven voor de afslag naar de A9, die door de stikstofcrisis onzeker is geworden.
  • Er zijn geen goede argumenten om de OZB (onroerendzaakbelasting) met maar liefst 8,5% te laten stijgen.
  • Gebruik de gemeentelijke gronden in de Zandzoom om te bouwen voor de acute behoefte aan sociale woningbouw en appartementen voor ouderen.
  • Beknibbel niet steeds op de sociale voorzieningen, terwijl dat geen zoden aan de dijk zet omdat die bezuinigingen steeds niet haalbaar blijken te zijn.

Helaas werden onze amendementen en moties op deze en andere punten niet aangenomen en met een stemverhouding van 10 tegen 9 verworpen.

Hieronder de volledige tekst van de inbreng van fractievoorzitter Fons Hopman en links naar de amendementen en de moties:

Voorzitter,

Allereerst wil ik allen bedanken die aan deze begroting gewerkt hebben. Het is elk jaar een hele opgave om die op te stellen.

De begroting 2020 is sluitend dankzij de hogere Rijksbijdrage 2020 en het feit dat de verkoop van de gemeentelijke gronden zich op een positieve manier ontwikkelen. De begroting bevat nauwelijks nieuw beleid, en biedt ook weinig ruimte voor nieuw beleid, gezien de hoge investeringen in de lopende grote projecten.

We willen aandacht vragen voor een aantal items:

Het belangrijkst punt van zorg is natuurlijk de afslag A9. Het college gaat er van uit dat die gewoon door gaat. Maar er is een risico dat dat niet het geval is. We hebben eerder gevraagd om een goede risico-inventarisatie, waarover we inmiddels weliswaar een notitie hebben gezien, maar waarin nog geen euro’s staan. We wachten daar nog op. We maken ons wel zorgen. Uitstel kost geld. De vraag is: Hoeveel? en – Wanneer krijgen we daar zicht op? Graag ontvangen we een reactie met een concrete einddatum.

En voorzitter, nog belangrijker: mogen we er, zolang we dat inzicht niet hebben, op rekenen, dat het college geen nieuwe verplichtingen aangaat?

Als we het hebben over de stikstofcrisis, hebben we het niet alleen over de A9. De stikstofcrisis, treft ons hele land.  D66 Heiloo vindt dat er met de stikstofcrisis wel degelijk een nieuwe situatie is ontstaan, die we niet mogen bagatelliseren.  Het college is (namens de raad, zonder die te raadplegen) in verzet gekomen tegen het stikstofbesluit van de Raad van State. Dat is heel defensief, en eerlijk gezegd, ook een achterhoedegevecht. Een op voorhand verloren strijd. Het is beter om, gegeven de situatie, alternatieven te ontwikkelen voor de aanleg van de A9, waarbij de stikstofdepositie geen probleem is. D66 Heiloo wil dat de gemeenteraad proactief geïnformeerd én betrokken wordt bij de verdere ontwikkelingen rond de Afslag A9. Is het college daartoe bereid?

De gemeente verhoogt elk jaar de belastingen. Wij vinden het opvallend dat de OZB met maar liefst 8,5% stijgt. Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan de waardestijging van de huizen. Maar hiervoor is geen rechtvaardiging. Wat merken onze inwoners van het besluit om de WOZ te verhogen??

In 2014 is een fors hoger OZB percentage ingevoerd, omdat de huizenprijzen daalden. Zo bleven de inkomsten van de gemeente op peil. Als we dat redelijk vinden, is het tegenovergestelde ook redelijk: als de huizenprijzen stijgen, moet het OZB-percentage dalen, zodat ook dan de inkomsten van de gemeente gelijk blijven. Hoewel een nog lagere voor de hand zou liggen, stellen wij voor die stijging te beperken tot 3%. Dat kost €225.000, wat gewoon uit de begroting te dekken is. Die blijft dan sluitend.

Een tweede punt waarvan we de logica missen, is dat de loonkosten voor het ambtelijk apparaat met 3% worden geïndexeerd, maar dat je die doorrekening niet terug vindt in de subsidies van arbeidsintensieve instellingen, zoals de bibliotheek en de muziekschool. Wat is daarvan de rechtvaardiging? Die zien wij niet, en daarom komen we met een amendement.

Zoals u de afgelopen periode heeft gemerkt, vinden wij het jongerenbeleid van groot belang: we dreigen een steeds oudere populatie te krijgen, dus we moeten er alles aan doen om de jongeren aan Heiloo te binden. Gelukkig ziet een meerderheid van de Raad dat ook en D66 Heiloo heeft daaromtrent verschillende successen geboekt, zoals de jongerenraad, het initiëren van jongerenwoningen, de sport- en chill-plek en de motie om te komen tot en Lokaal Sportakkoord.

Maar een belangrijk aspect van dat beleid is ook het realiseren van voldoende sociale woningen. Het college bouwt naar behoefte, en heeft met betrekking tot de sociale woningbouw een prognose gegeven dat met de realisatie van de huidige plannen, waaronder die van de Zandzoom, in die behoefte wordt voorzien. We vonden dat altijd al een onderschatting, maar als het waar is dat het college bouwt naar behoefte, en zijn ramingen kloppen, mogen we dan concluderen dat (mocht het gebeuren) dat vanwege de stikstofcrisis het aantal woningen in de Zandzoom daalt, het aantal sociale woningen nominaal op peil blijft? Dat het college ook dan bouwt naar behoefte? We dienen een motie daarover in.

We dienen ook een motie in met de strekking de gemeentelijke gronden in de Zandzoom te benutten om tegemoet te komen aan de acute behoefte aan sociale woningen en betaalbare appartementen voor ouderen. Een actueel thema, voorzitter. De scoutingvereniging werd geconfronteerd met een huurverhoging van 300%. En pas na heel veel gedoe en inzet van de scouting kwam hiervoor een oplossing. We hebben bij de invoering van de maatschappelijke huren afgesproken dat verenigingen in de subsidieverstrekking zouden worden gecompenseerd voor de hogere huren. Waarom is dat beleid nu verlaten? We vinden het heel vervelend dat het college steeds beknibbelt op de sociale voorzieningen, terwijl die bezuinigingen vervolgens onhaalbaar blijken. Pas als de wanhoop de verenigingen nabij is, komt het college in actie. Een kleine, onvolledige opsomming:

  • de kunstgrasvelden van HSV
  • de bezuinigingen op de bibliotheek
  • de toestanden rond Trias
  • Het Trefpunt/Stichting Welzijn Ouderen en het Jongerenwerk
  • de tweede sporthal
  • nu de scouting

Je moet eerst met trekkers naar de Raadhuisweg, voordat het college in actie komt.  Zo ga je toch niet met je maatschappelijke organisaties en met al die vrijwilligers om?

Onze vragen:

Is het bezuinigen op de sociale voorzieningen collegebeleid? En als dat bezuinigen een doel is, waarom slaagt het college dan niet in zijn voornemen?

Als bezuinigen op de sociale voorzieningen niet het doel is, waarom zijn de genoemde situaties dan ontstaan, waarbij het college eerst een bezuiniging oplegt, en daar later weer op terug moet komen?

Voorzitter, dat brengt me op het volgende punt: De manier waarop de verschillende geledingen in deze gemeente met elkaar omgaan. We bedoelen daarmee hoe wij hier in de gemeenteraad omgaan met elkaar, hoe het college omgaat met de maatschappelijke organisaties, en hoe het college omgaat met de gemeenteraad.  In de raad merken we een verbetering van de relaties. We beginnen elkaar langzamerhand beter te verstaan. En ik moet zeggen dat een initiatief als de 100 Heilooërs die meedenken aan de inrichting van het Looplein, een mooi voorbeeld van burgerparticipatie is.

Maar we maken ons des te meer zorgen over de relatie tussen het college en de gemeenteraad. Te vaak horen we: ‘dat is een bevoegdheid van het college’. Of: “het college blijft binnen de gestelde kaders’’. Ik denk dat er op dit gebied nog veel te winnen valt. We vinden het zo jammer dat het college zich steeds beroept op de formele bevoegdheidsverdeling, in plaats van álle betrokkenen, ook de oppositiepartijen aan de voorkant van de ontwikkelingsprocessen, interactief te betrekken.

Ja, voorzitter, we hebben een dualistisch systeem, waarin het college en de gemeenteraad eigen verantwoordelijkheden hebben. Maar het feit dat je een bevoegdheid hebt, betekent niet dat je daarover geen overleg en contact moet willen hebben met je feitelijke opdrachtgever, in dit geval de gehele gemeenteraad.

Maar we zijn en blijven optimistisch over de verbetering van de onderlinge relaties:

De Raadswerkgroep Werkwijze Raad heeft de taak met nieuwe voorstellen te komen hoe we als gemeenteraad de samenwerking kunnen verbeteren met bewoners en maatschappelijke organisaties, en tussen het college en de raad. We gaan er van uit dat onze nieuwe griffier, die vandaag voor het eerst bij onze vergadering aanwezig is, met deze Werkgroep weer voortvarend verder gaat met de verbetering van ons gemeentebestuur.

Ingediende amendementen en moties:

20191104 amendement OZB

20191104 Amendement subsidies begroting 2020

20191104 motie bouwen naar behoefte 1

20191104 motie bouwen naar behoefte 2

20191104 motie bouwen naar behoefte 3