Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 april 2021

Een nieuwe coalitie met een vernieuwd coalitieakkoord 2020-2021

Door Pauline Wittebol (fractievoorzitter)

Rond de jaarwisseling van 2021 is er een vernieuwd coalitieakkoord bereikt met de fracties VVD (4), D66 Heiloo (3), CDA (2), PvdA (2) en Heiloo Lokaal (2), die gezamenlijk de nieuwe coalitie vormen, met 13 van de 19 zetels in de gemeenteraad. De fracties van Heiloo 2000 (3) en GBH (3) vormen vanaf begin 2021 met 6 zetels de nieuwe oppositie.

Waarom doen wij mee in de nieuwe brede Coalitie?

In het nieuwe coalitieakkoord hebben we  – voor 2021 tot de verkiezingen in maart 2022 – een aantal belangrijke gezamenlijke afspraken gemaakt, waarin ons D66-profiel goed herkenbaar is.

Vanaf het begin van deze bestuursperiode in maart 2018 heeft D66 in de oppositie geworsteld met de 10/9 zetelverdeling tussen de oude coalitie (VVD, Heiloo 2000 en CDA met 10 zetels) en de oppositie (D66, GBH, PvdA en Heiloo lokaal met 9 zetels). Er was sprake van blokvorming tussen de coalitie en de oppositie, die nauwelijks werd doorbroken. Er werd door de oude coalitie weinig gedaan met de inbreng van de oppositiepartijen. D66 Heiloo heeft er steeds op gewezen dat dit vanuit democratisch oogpunt zeer onwenselijk is. Het is ondemocratisch om alle besluiten te nemen met de macht van de nipte meerderheid (51%). Daarmee wordt de helft van de inwoners van Heiloo (49%) structureel onvoldoende gehoord.

Volgens ons is het de taak van een gemeentebestuur om altijd te streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor besluiten. De inbreng van zoveel mogelijk partijen moet zo goed mogelijk in de plannen worden verwerkt. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van de plannen, ook voelen meer inwoners zich gehoord, waardoor het draagvlak voor de besluiten breder wordt en het vertrouwen in het gemeentebestuur kan groeien. De afgelopen jaren hebben wij ons voor én achter de schermen ingezet voor het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en de samenwerking in de gemeenteraad, om de oude en ondemocratische blokvorming te doorbreken.

Met het uiteenvallen van de oude Coalitie (VVD, Heiloo 2000 en CDA) in november 2020, doet zich een jaar eerder dan verwacht de kans voor op een bredere samenwerking in een nieuwe coalitie, met VVD, D66 Heiloo, PvdA, CDA en Heiloo Lokaal. D66 Heiloo neemt nu verantwoordelijkheid door als deelnemer aan de nieuwe coalitie de samenwerking in de gemeenteraad verder te verbeteren en het democratisch gehalte van ons lokale bestuur van binnenuit te versterken. Dit betekent ook wij ons blijven inzetten voor een goede samenwerken met de nieuwe oppositiepartijen Heiloo 2000 en GBH.

D66 Heiloo heeft in het vernieuwde coalitieakkoord de volgende punten binnengehaald:

  • Versneld zo veel mogelijk sociale woningbouw realiseren op alle beschikbare inbreilocaties in Heiloo (een mix van sociale huurwoningen, lage midden huurwoningen en betaalbare categorie 1 en 2 en koopwoningen).
  • Meer transparantie en aangescherpte regels voor een verantwoord financieel beleid
  • Nieuwe afspraken met de Provincie Noord-Holland over de financiering van de afslag A9; de afslag mag Heiloo niet meer dan 13,5 miljoen totaal gaan kosten: de eind 2020 gevraagde extra 1,7 mln., is de máximale en ultiéme bijdrage van Heiloo aan dit project.
  • “Heiloo één van de duurzaamste gemeenten” blijft onze ambitie! Het ambitieniveau van het Klimaatprogramma wordt verhoogd. We intensiveren de isolatie-acties voor particuliere woningen, geven meer aandacht aan natuurontwikkeling en richten een Duurzaamheidspanel voor bewonersparticipatie op, dat bij de verdere uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES)en de Warmtetransitie actief wordt betrokken.
  • De sociale -, culturele en maatschappelijke voorzieningen blijven op het huidige niveau.
  • De stijging van de kosten van het Sociaal Domein (WMO en Jeugdzorg) wordt met een pakket maatregelen beheerst, onder voorwaarde dat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening op het huidige niveau blijft.
  • Een D66-wethouder in het College van B&W met een portefeuille, waarmee D66 Heiloo zich goed kan profileren: (Sociale) Woningbouw, Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid (waaronder het Klimaatprogramma, de Regionale Energie Strategie en de Warmtetransitie)

Wij zijn ervan overtuigd dat door deelname aan de nieuwe brede coalitie en het leveren van een D66- wethouder voor het College van Burgemeester en Wethouders, de belangen van alle inwoners van Heiloo nóg beter te kunnen behartigen!