Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 juli 2021

Wonen, duurzaamheid en sociaal domein, de speerpunten van D66 Heiloo

Algemene Beschouwingen Kadernota 2022, door fractievoorzitter Pauline Wittebol 5 juli

Voorzitter, leden van de raad en bewoners thuis,

Voor ons ligt alweer de Kadernota 2022, laatste Kadernota van deze bestuursperiode!

Bij de Kadernota kijken we vooral vooruit. Wat brengt de toekomst? Sluit de Kadernota daar voldoende op aan? Worden de juiste prioriteiten en kaders gesteld? Hoe kijken wij naar de Heilooër samenleving en hoe kan deze zich verder ontwikkelen? En wat betekent dat voor de financiële positie van Heiloo?

Voordat we de inhoud induiken kan Corona niet onbesproken blijven. Na de eerste en de tweede Corona-golf kunnen we langzamerhand de draad weer oppakken. Zeker nu flinke stappen gezet zijn met het vaccineren.

Het Coronaherstelfonds dat vorig jaar mei 2020 in het leven is geroepen, heeft het mogelijk gemaakt de economie en het sociale en maatschappelijke leven in Heiloo op gang te houden. Onze complimenten voor de wijze waarop het team Herstelfonds, de horeca, de winkeliers en de gemeente de afgelopen periode met elkaar hebben samengewerkt.

Ook de inwoners van Heiloo hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het tegengaan van de verspreiding van Covid 19, door het respecteren van de Corona regels en door elkaar de helpende hand te bieden.

Hiermee hebben we meteen het thema van onze algemene beschouwingen te pakken: Dit keer kijkt D66 Heiloo naar de Kadernota en de toekomstige beleidsontwikkelingen door de bril van het motto: samenwerken, samenwerken en samenwerken!

Dat brengt mij allereerst bij de Nieuwe Coalitie: het brede samenwerkingsverband dat begin dit jaar tussen VVD, D66, CDA, PvdA, en Heiloo Lokaal, tot stand is gekomen. Inmiddels heeft Wethouder van Diepen een vliegende start gemaakt in het College, dat voortvarend aan de slag is gegaan met de uitvoering van het Coalitieakkoord “Bouwen aan Heiloo”. De sterk verbeterde onderlinge verhoudingen maakt het makkelijker op een constructieve manier samen te werken. Daarmee bouwen we aan een breder draagvlak voor de besluiten en hopelijk ook aan een groter vertrouwen in het gemeentebestuur in het algemeen. Dat is voor alle inwoners van Heiloo van belang.

Dan nu de inhoud van de Kadernota 2022. De voorliggende Kadernota richt zich voornamelijk op de ambities die in het nieuwe Coalitieakkoord “Bouwen aan Heiloo” zijn opgenomen.

Ik noem een 6-tal speerpunten uit het Coalitieakkoord, waaraan D66 Heiloo de komende tijd prioriteit geeft:

  1. Sociale Woningbouw

Een van de belangrijkste D66 speerpunten van het nieuwe Coalitieakkoord is het versneld en maximaal inzetten op het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen op alle mogelijke inbreilocaties in Heiloo. Zoals afgesproken heeft het College in dit voorjaar een lijst van potentiële locaties gepresenteerd, waar goede kansen liggen voor de versnelde bouw van in totaal circa 300 betaalbare woningen voor jongeren, starters, en ouderen. Om de mogelijkheden snel en goed te kunnen benutten, is ook hier goede samenwerking tussen alle betrokken partijen (zoals projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners en de gemeente) en doorpakken van groot belang.

Omwonenden moeten vroegtijdig bij de ontwikkelingen worden betrokken om per bouwlocatie te bespreken: wat is hier mogelijk? Wij kijken uit naar de uitwerking van de eerste concrete sociale bouwplannen en vragen aan de wethouder welke vervolgstappen hij wanneer verwacht.

  1. Duurzame ontwikkeling

Het 2-de D66 speerpunt betreft het versnellen en intensiveren van alle plannen op het gebied van Duurzaamheid, zoals het Klimaatprogramma 2021- 2025, dat wordt uitgewerkt langs de 6 pijlers, waaronder ook de Regionale Energie Strategie. Wij vertrouwen erop dat de extra middelen die nodig zijn om deze plannen snel en goed tot uitvoering te brengen op korte termijn door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk nog sneller woningen te isoleren en meer zonnepanelen op daken te leggen: acties die zowel direct de CO2 uitstoot verminderen, als ook direct geld opleveren in onze portemonnee.

Ook op het gebied van duurzaamheid is de komende jaren samenwerking bij de verdere uitwerking van de plannen met alle betrokken lokale partijen en stakeholders, bewoners, Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo, van groot belang. Zoals afgesproken in het Coalitieakkoord wordt nu een Duurzaamheidspanel opgericht, waarin die samenwerking vorm en inhoud krijgt. Graag horen we van de wethouder wanneer dit Duurzaamheidspanel van start gaat. Wat de 6-de pijler van het Klimaatprogramma betreft, waarin alle activiteiten op het gebied van natuurontwikkeling zullen worden opgenomen, vragen wij aan de wethouder, wanneer de uitgewerkte Motie 6-de pijler Natuurontwikkeling, die in november 2020 is aangenomen, uitgewerkt in de raad komt.

  1. Het Sociaal Domein

Met het oog op het beheersen van de stijgende kosten in het sociaal Domein, met name wat betreft de Jeugdzorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning, is recent het pakket Beheersmaatregelen Sociaal Domein vastgesteld. Het is belangrijk dat we met deze maatregelen meer grip krijgen op de uitgaven en beter kunnen sturen op preventie. Maar dat mag niet ten koste gaan van kwetsbare mensen! Het ontstaan van wachtlijsten bijvoorbeeld, of het korten op huishoudelijke hulp, is voor D66 Heiloo onacceptabel. Het is daarom goed dat we met breed draagvlak de maatregelen in deze richting geschrapt hebben, ook al leidt dit tot een groter tekort in de begroting op de korte termijn.

Gelukkig heeft het Rijk incidenteel 1,3 miljard extra toegezegd, bovenop de eerder toegezegde 0,3 miljard. Dat moet structureel geld worden. Ook hier is samenwerking met alle betrokken partijen op alle niveaus van groot belang.

  1. De BUCH

Ook wat betreft de ambtelijke BUCH-organisatie ligt de sleutel voor verbetering van de kwaliteit en het reduceren van de kosten, in meer en betere samenwerking! Beleidsinhoudelijk kunnen we nog veel meer samen optrekken en harmoniseren. Maar zeker ook door op BUCH niveau de besluitvormingsprocessen beter op elkaar af te stemmen, kunnen we nog veel winst behalen! We rekenen erop dat het College voor 1 september met de verbetersuggesties komt voor de BUCH, waar wij deze rad eind mei om heeft gevraagd. Wie weet komt – door te blijven investeren in betere samenwerking, die stíp aan de horizon, die bestuurlijke fusie, dan toch een beetje dichterbij!

  1. De Financiën

Het overall financiële beeld dat uit de jaarstukken 2020 en de Kadernota 2022 naar voren komt is voorzichtig positief. Het tekort over 2020 is lager uitgevallen dan verwacht. Onze reserves zijn wat toegenomen en de weerstandratio blijft op niveau. Voor 2021 en 2022 staan we er goed voor, met een structureel begrotingssaldo van rond de 1 mln. in de plus.

Vanaf 2023 zijn de prognoses minder goed, en gaan we van 200 ton, oplopend naar 5,5 ton in 2025 in de min. De herijking door het Rijk van de algemene middelen en de nog te verwachte extra middelen voor het Sociaal Domein, voor Duurzaamheid en Klimaatmaatregelen zullen hier uitkomst moeten bieden. In het artikel dat vandaag in de krant staat, wordt benoemd dat er in 2022 1,2 mln. als compensatie naar Heiloo toe gaat. Voor de daarop volgende jaren moeten nog beslissingen worden genomen. Het is echter van essentieel belang dat het Rijk komt met strúcturele middelen voor strúcturele kosten. We willen weten waar we aan toe zijn!

  1. Dan tot slot: de Nieuwe Werkwijze Gemeenteraad

Als we het over samenwerking hebben, mag de Nieuwe Werkwijze Raad niet onbenoemd blijven. In april 2021 zijn we begonnen met een nieuwe manier van werken in de gemeenteraad. Op maandagavond gebeurt het in Heiloo, digitaal als het moet, fysiek in het gemeentehuis – als het weer kan. Dan worden de plannen en besluiten voorbereid, besproken en behandeld in raadsinformatieavonden, informatiemarkten, dialoogtafels en commissies. Bewoners, raadsleden, wethouders en ambtenaren kunnen elkaar dan ontmoeten, inspreken en meepraten.

Hoe belangrijk deze participatie is, wordt duidelijk in de onrust die is ontstaan, rondom de ontwikkeling van Centrumgebied ’t Loo, en vooruitlopend daarop het besluit tot de vestiging van de Aldi in het ‘t Loo. Juist door te weinig en te laat met elkaar te overleggen en samen te werken.

De insprekers van vanavond gehoord hebbende, zijn de bewoners en de marktlieden niet goed genoeg vooraf betrokken geweest bij de voorbereiding van de plannen rondom de Aldi. We zijn te snel gegaan en hebben stappen overgeslagen! Onze vraag aan het College: wat doet het College om de omwonenden rondom ’t Loo, de marktlieden en het Verkeerspanel goed bij het vervolg van dit traject te betrekken? En wat doet het College om herhaling van deze gang van zaken te voorkomen?

Zo belangrijk is samenwerking, overleg en participatie dus, bij alles wat het gemeentebestuur doet! De nieuwe werkwijze van de raad is precies bedoeld om hier meer ruimte en mogelijkheden voor te bieden!

Natuurlijk gaat niet alles in een keer goed! Het is voor ons allemaal nieuw en er valt op het gebied van participatie en samenwerking nog veel te leren! Laten we onszelf steeds de vraag blijven stellen: Hoe kunnen we het samenspel tussen bewoners en ondernemers, de gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie nog verder verbeteren?

Dat komt alle bewoners en ondernemers van Heiloo ten goede! En daar doen we het ten slotte voor! We zien er dan ook naar uit, elkaar na de zomer weer in levenden lijve op het gemeentehuis te ontmoeten!